Digital processorienterad handledning för nya sjuksköterskor

En satsning på sjuksköterskor ska ses som en investering, inte en kostnad. WHO uppmanar världens alla länder att satsa på sjuksköterskor, vilka utgör ryggraden inom hälso- och sjukvård. 

Ami Hommel, fd ordförande Svensk Sjuksköterskeförening (2021
Foto Per Wissing

Processorienterad handledning är ett sätt för dig som arbetsgivare att investera i dina sjuksköterskor. Handledningen, vars syfte är att ge sjuksköterskor en ökad handlingsberedskap och att stärka det professionella förhållningsättet, leder till ökat kollegialt samarbete både intra- och interprofessionellt, till ett ökat evidensbaserat yrkesutövande och stärker professionen. Handledningen bidrar således till ökad kvalité på den vård och omsorg som bedrivs och ger deltagarna förutsättningar att ta ansvar för och påverka den egna arbetssituationen. Vidare – handledningen har visat sig vara av stor betydelse för sjuksköterskors upplevelse av att känna sig stöttad och bekräftad av sin chef vilket ger positiva effekter på en idag hög personalomsättning inom vård och omsorg.

I takt med erfarenhet kommer kunskap och förmågor, det vill säga vi lär oss när något ska göras och vi lär oss hur det ska göras. Men vet vi alltid varför?
För att förstå en händelse måste vi reflektera över den. För att kunna reflektera krävs tid, tystnad och tankar. Tre faktorer som sällan får utrymme i dagens sjukvård. Vilka möjligheter har sjuksköterskorna på din arbetsplats till att reflektera över sitt arbete?

Reflektion bidrar till utveckling, självkännedom, förmåga till problemlösning och en integrering av teori och praktik. När vi reflekterar lär vi oss att verbalisera det vi praktiserar och ges möjlighet att fundera över varför praktiken ser ut som den gör och kritiskt förhålla oss till det.  Utan reflektion skapas tyst kunskap, en kunskap som inte kan förmedlas, beskrivas eller motiveras.

Färsk forskning visar att nyutexaminerade sjuksköterskor skattar sin professionella utveckling och kritiskt tänkande som låg och de anser sig inte vara rustade för att hantera ansvar och krav efter att ha arbetat upp till sex månader inom akutsjukvård. Först efter 18 månader känner de sig säkra i sin roll men möttes ständigt av utmaningar som hindrade deras professionella utveckling.

Vill du satsa på dina sjuksköterskor? Vill du vara chefen som låter oss hjälpa dig att ge dina medarbetare möjligheten att bli trygga i sin roll, utveckla sitt kritiska förhållningssätt och ta ansvar för sin arbetssituation?

Vill du veta mer om processhandledning och hur det går till, läs här.

Har Ni frågor eller vill veta mer? Tveka inte att höra av er till mig,

malin.lindberg@hrinvest.se