HRINVEST

Framgång genom kompetens och kvalitet!

HRINVEST – vårt mål är din framgång. Vi har erfarenhet och kunskap som får din verksamhet att ta nya steg, utvecklas och lyfta mot högre mål.

Vi börjar i det grundläggande – kompetens och hur den används för att nå kvalitet. Erfarenheten har lärt oss att brister i organisation m.m. kan kompenseras av kompetenta medarbetare. Omvänt fungerar det inte. Det är för oss självklart att utgå ifrån kompetens och kvalitet.

Genom handledning, förståelse och ledarskap utvecklar vi kompetens som får de svåraste utmaningar att bli vardag. Vi hjälper dig med din säkraste investering!

Digital processorienterad handledning för nya sjuksköterskor

Vi kan hjälpa dig att satsa på dina sjuksköterskor. Genom att erbjuda sjuksköterskor att delta i processorienterad handledning får de analysera och reflektera över situationer ur yrkeslivet med patienten och det egna agerandet i fokus. Processorienterad handledning är bevisat stärka sjuksköterskans roll och bidra till ökat evidensbaserat yrkesutövande. Deltagandet ger förutsättningar att ta ansvar för och påverka den egna arbetssituationen.

Senior adviser HR – kvalitetsarbete – ISO certifiering


HRINVEST erbjuder strategiskt stöd inom kompetens- och affärsdriven HR. Vår seniora kompetens inom området hittar vägen framåt i din affärs- och verksamhetsutveckling.

HRINVEST utvecklar och implementerar system/innehåll för kvalitets- och miljöledningssystem. Vi bygger struktur, utbildar och förbereder din organisation inför ISO-certifiering 9001 och 14001 – kvalitet och miljö.

Digital processorienterad handledning för nya sjuksköterskor

En satsning på sjuksköterskor ska ses som en investering, inte en kostnad. WHO uppmanar världens alla länder att satsa på sjuksköterskor, vilka utgör ryggraden inom hälso- och sjukvård. 

Ami Hommel, fd ordförande Svensk Sjuksköterskeförening (2021
Foto Per Wissing

Processorienterad handledning är ett sätt för dig som arbetsgivare att investera i dina sjuksköterskor. Handledningen, vars syfte är att ge sjuksköterskor en ökad handlingsberedskap och att stärka det professionella förhållningsättet, leder till ökat kollegialt samarbete både intra- och interprofessionellt, till ett ökat evidensbaserat yrkesutövande och stärker professionen. Handledningen bidrar således till ökad kvalité på den vård och omsorg som bedrivs och ger deltagarna förutsättningar att ta ansvar för och påverka den egna arbetssituationen. Vidare – handledningen har visat sig vara av stor betydelse för sjuksköterskors upplevelse av att känna sig stöttad och bekräftad av sin chef vilket ger positiva effekter på en idag hög personalomsättning inom vård och omsorg.

I takt med erfarenhet kommer kunskap och förmågor, det vill säga vi lär oss när något ska göras och vi lär oss hur det ska göras. Men vet vi alltid varför?
För att förstå en händelse måste vi reflektera över den. För att kunna reflektera krävs tid, tystnad och tankar. Tre faktorer som sällan får utrymme i dagens sjukvård. Vilka möjligheter har sjuksköterskorna på din arbetsplats till att reflektera över sitt arbete?

Reflektion bidrar till utveckling, självkännedom, förmåga till problemlösning och en integrering av teori och praktik. När vi reflekterar lär vi oss att verbalisera det vi praktiserar och ges möjlighet att fundera över varför praktiken ser ut som den gör och kritiskt förhålla oss till det.  Utan reflektion skapas tyst kunskap, en kunskap som inte kan förmedlas, beskrivas eller motiveras.

Färsk forskning visar att nyutexaminerade sjuksköterskor skattar sin professionella utveckling och kritiskt tänkande som låg och de anser sig inte vara rustade för att hantera ansvar och krav efter att ha arbetat upp till sex månader inom akutsjukvård. Först efter 18 månader känner de sig säkra i sin roll men möttes ständigt av utmaningar som hindrade deras professionella utveckling.

Vill du satsa på dina sjuksköterskor? Vill du vara chefen som låter oss hjälpa dig att ge dina medarbetare möjligheten att bli trygga i sin roll, utveckla sitt kritiska förhållningssätt och ta ansvar för sin arbetssituation?

Vill du veta mer om processhandledning och hur det går till, läs här.

Har Ni frågor eller vill veta mer? Tveka inte att höra av er till mig,

malin.lindberg@hrinvest.se

Så här går det till

Processorienterad handledning som metod kräver regelbundenhet och struktur. Grupperna träffas under 2 timmar varannan vecka under minst ett år och består av ca 5-7 deltagare. Närvaro och aktivt deltagande är en förutsättning för att processen i gruppen ska ta fart. 

Gruppen träffas digitalt. Enskildhet och headset är ett krav då sekretess råder inom gruppen, vilket är av stor vikt för deltagarnas känsla av trygghet och påverkar berättelserna som delges. Även kamera är ett krav för medverkan i processorienterad handledning. 

Handledningen följer en fast struktur som gör att alla deltagare får komma till tals vid varje tillfälle. Vem som är fokusperson varierar och här är det deltagarnas behov som styr. Utefter den situation som beskrivs avgör jag som handledare tillsammans med gruppen hur vi ska arbeta med situationen, exempel kan vara dialog, teckning, rollspel, rollbyte och fotolanguage.

I anslutning till varje handledningstillfälle är jag tillgänglig i det digitala rummet för att möta deltagarna och ge utrymme för dialog runt frågor relaterade till handledningen. 

Varför digital processhandledning?

Jag har under pandemin tvingats ställa om till digital handledning. Initialt trodde jag, och många handledare med mig, att det skulle vara omöjligt att nå den process som vi arbetar med genom att sitta framför en skärm. Vi förlorar ju så mycket – kontakt, kroppsspråk, möjlighet att använda div verktyg i handledning etc.

Det visade sig dock att det fanns en del fördelar med digital handledning. Dels praktiska, inga grupprum behövs, möjlighet att delta oavsett var vi befinner oss, alla befann sig i en trygg fysisk miljö osv. Med erfarenhet kom också insikter om att vissa verktyg fungerar digitalt, kreativiteten skapade nya sätta att bedriva handledning med nya verktyg, vi lär oss läsa andra delar av kroppsspråket och processen som vi var oroliga för, den fanns där och vi nådde vårt mål inom gruppen – även om vägen dit var lite annorlunda. 

Med denna erfarenhet i ryggen vill jag utveckla den digitala handledningen för att nå ut till fler sjuksköterskor och för att skapa grupper där erfarenhet, kunskap och reflektioner kan utbytas oavsett anställningsort. Har ni som arbetsgivare endast en eller kanske två nya medarbetare finns möjlighet för dem att träffa kollegor från andra delar av Sverige.

Foto Per Wissing

ISO-certifiering – sju enkla steg!

ISO-certifieringen är en investering för att utveckla er kvalitet, se utvecklingsmöjligheter, minska arbete och skrivande vid offert hantering m.m. Enkelt uttryckt blir det så mycket enklare när ni är ISO-certifierade och er konkurrenskraft ökar!

Krångligt och en massa extraarbete?
Nej – förenklar och gör vardagen lättare. Samtidigt får ni ett strukturerat ledningssystem där ni leder er verksamhet utifrån affärside, policys, värdegrund mot hållbarhet och kvalitet i era leveranser. Några skäl till ISO-certifiera ditt företag:

  • Ökar er konkurrenskraft när ni vill växa och ta marknadsandelar.
  • Förenklar offert hantering, upphandling och export.
  • Ni får rutiner och processer för utveckling av kvalitet i leveranser.
  • Miljöarbetet blir aktivt och ert hållbarhetsarbete uppfyller myndigheters och lagstiftningens krav.

Efter certifieringen har ni ett enkelt system som är lättförståeligt och efter implementering hanterar ni allt själv. Processen för certifiering ISO 9001 och 14001 ser ut så här:

Förutom att vi tar fram manual/processbeskrivning levererar vi stöd för ledning av verksamheten. Ni får styrande dokument för er ledning och system för det dagliga arbetet med ert kvalitets- och miljöarbete. I korthet levererar vi följande:

Uppstart
Vi inleder med en utbildning för ledning och all personal. Förståelse för ISO-arbetet skapas och genomförandet presenteras.

Styrande dokument
Affärsidé, policys, mål arbetas igenom. Organisation och yrkesroller beskrivs inkl ansvar och befogenheter. Stöd och system för ledning av verksamheten utvecklas.

Manual/processbeskrivning
Verksamheten beskrivs i en manual/processbeskrivning genom att vi besöker er, intervjuar och kartlägger era arbetsområden. Era rutiner beskrivs, riskbedömningar görs inom kvalitets- och miljöområdena och lagregister tas fram. Avstämning sker av rutiner och efterlevnad. System tas fram för bl.a. avvikelse hantering, leverantörs bedömningar, utbildningsmatriser. Mallar och stödmaterial levereras inom HR-området.

Utbildning och implementering
Vi utbildar all personal i manual, system m.m. och stödjer ledningen i implementering.

Internrevision
Vi och ert företags internrevisor/er gör internrevision tillsammans. Vi granskar om ni uppfyller kraven i aktuell standard. Vi skriver protokoll.

Ledningens genomgång
Vi deltar i ett av era ledningsmöten, stämmer av status på kvalitets- och miljöarbetet tillsammans med företagsledningen utför er första ledningens genomgång. Vi skriver protokoll.

Certifiering
Revision 1
Ni väljer certifierings bolag som i steg 1 granskar manualen och dokumentationen så att den uppfyller kraven i aktuell standard. Sker oftast utan besök hos er.
Revision 2
Under ett besök kontrollerar certifierings bolaget att er verksamhet bedrivs enligt manualen. Ev. avvikelser åtgärdar vi tillsammans, efter godkännande får ni ert certifikat!

Senior HR

Affärsdriven senior HR-kompetens

HRINVEST erbjuder strategiskt stöd inom kompetens- och affärsdriven HR. Vår seniora kompetens inom området hittar vägen framåt i din affärs- och verksamhetsutveckling.
Hör av dig så berättar vi mer!