ISO-certifiering – sju enkla steg!

ISO-certifieringen är en investering för att utveckla er kvalitet, se utvecklingsmöjligheter, minska arbete och skrivande vid offert hantering m.m. Enkelt uttryckt blir det så mycket enklare när ni är ISO-certifierade och er konkurrenskraft ökar!

Krångligt och en massa extraarbete?
Nej – förenklar och gör vardagen lättare. Samtidigt får ni ett strukturerat ledningssystem där ni leder er verksamhet utifrån affärside, policys, värdegrund mot hållbarhet och kvalitet i era leveranser. Några skäl till ISO-certifiera ditt företag:

  • Ökar er konkurrenskraft när ni vill växa och ta marknadsandelar.
  • Förenklar offert hantering, upphandling och export.
  • Ni får rutiner och processer för utveckling av kvalitet i leveranser.
  • Miljöarbetet blir aktivt och ert hållbarhetsarbete uppfyller myndigheters och lagstiftningens krav.

Efter certifieringen har ni ett enkelt system som är lättförståeligt och efter implementering hanterar ni allt själv. Processen för certifiering ISO 9001 och 14001 ser ut så här:

Förutom att vi tar fram manual/processbeskrivning levererar vi stöd för ledning av verksamheten. Ni får styrande dokument för er ledning och system för det dagliga arbetet med ert kvalitets- och miljöarbete. I korthet levererar vi följande:

Uppstart
Vi inleder med en utbildning för ledning och all personal. Förståelse för ISO-arbetet skapas och genomförandet presenteras.

Styrande dokument
Affärsidé, policys, mål arbetas igenom. Organisation och yrkesroller beskrivs inkl ansvar och befogenheter. Stöd och system för ledning av verksamheten utvecklas.

Manual/processbeskrivning
Verksamheten beskrivs i en manual/processbeskrivning genom att vi besöker er, intervjuar och kartlägger era arbetsområden. Era rutiner beskrivs, riskbedömningar görs inom kvalitets- och miljöområdena och lagregister tas fram. Avstämning sker av rutiner och efterlevnad. System tas fram för bl.a. avvikelse hantering, leverantörs bedömningar, utbildningsmatriser. Mallar och stödmaterial levereras inom HR-området.

Utbildning och implementering
Vi utbildar all personal i manual, system m.m. och stödjer ledningen i implementering.

Internrevision
Vi och ert företags internrevisor/er gör internrevision tillsammans. Vi granskar om ni uppfyller kraven i aktuell standard. Vi skriver protokoll.

Ledningens genomgång
Vi deltar i ett av era ledningsmöten, stämmer av status på kvalitets- och miljöarbetet tillsammans med företagsledningen utför er första ledningens genomgång. Vi skriver protokoll.

Certifiering
Revision 1
Ni väljer certifierings bolag som i steg 1 granskar manualen och dokumentationen så att den uppfyller kraven i aktuell standard. Sker oftast utan besök hos er.
Revision 2
Under ett besök kontrollerar certifierings bolaget att er verksamhet bedrivs enligt manualen. Ev. avvikelser åtgärdar vi tillsammans, efter godkännande får ni ert certifikat!